Wet- en regelgeving

Wij volgen de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit is de Europese verordening die geldt voor alle lidstaten van de Europese Unie. De AVG is vanaf 25 mei 2018 van kracht en volgt daarmee de Wet Bescherming Persoonsgegevens op. De AVG stelt eisen aan het gebruik van informatie die tot natuurlijke personen herleidbaar is.

Waarom verzamelen wij informatie?

Als je door middel van het inschrijfformulier op onze website een inschrijving doet in een van onze opvanglocaties, vragen wij om persoonsgegevens. Wij gebruiken de verstrekte gegevens om:

  • Je aanvraag af te handelen.
  • Een contract voor plaatsing met je af te sluiten.
  • De facturen te maken en de automatische incasso uit te voeren.
  • Je kind de best mogelijke zorg te verlenen.
  • Aan onze verplichtingen te voldoen die de wet ons oplegt. In dit kader vragen we ook om het BSN nummer van beide ouders en de kind(eren). De Belastingdienst Toeslagen koppelt de administratie van het aantal gebruikte opvanguren aan de gegevens van de kinderopvangorganisatie.

De persoonsgegevens die wij verzamelen en verwerken worden niet langer bewaard dan nodig voor het doel waarvoor deze zijn verzameld en verwerkt, of zo lang als nodig is om aan de wettelijke bepalingen te voldoen.